Reglement 2bike4alzheimer 2018

Om van 2bike4alzheimer een veilig evenement te maken, verklaart iedere deelnemer zich akkoord met het onderstaande reglement. Door aanmelding erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement. Het niet naleven van deze bepalingen kan uitsluiting door de organisatie ten gevolge hebben.

 

Wie kan deelnemen?
2bike4alzheimer is een fondsenwervend evenement. Het doel is om zoveel mogelijk sponsorgelden te realiseren ten behoeve van Alzheimer Nederland. Iedereen kan meedoen en is welkom in een team. Je kunt je actief inzetten voor 2bike4alzheimer (in een team) als fietser of chauffeur met auto. Voor de fietsers geldt dat zij de fietsafstanden zelf kunnen bepalen, zolang zij maar de 400 kilometer in estafettevorm afleggen. Aan 2bike4alzheimer kan deelgenomen worden aan op een tandem of twee fietsen.

 

Teams

 • Een team kan pas definitief deelnemen als het inschrijfgeld is overgemaakt tijdens het aanmelden op www.2bike4alzheimer.nl en het minimumbedrag sponsorgeld van € 1.000,- per team gerealiseerd is een week voor het event;
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen hiervan af te wijken;
 • Een team bestaat uit minimaal vier fietsers. Het gebruik van een chauffeur is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden;
 • De fietsers fietsen het parcours in estafettevorm. Wisselen kan bij de start- en finishlocatie, halverwege de bloemblaadjes of bij een door het team zelf georganiseerde wisselplek;
 • Er fietsen altijd 2 fietsers per team, op één tandem of twee fietsen;
 • Een chauffeur is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden. Zonder chauffeur is wisselen van fietsers alleen bij de start- en finishlocatie mogelijk;
 • Een team bestaat uit maximaal 12 personen: 10 fietsers en 2 chauffeur met auto;
 • De teamcaptain geeft binnen 2 weken naar aanmelding de namen en overige gevraagde gegevens van de overige teamleden via de website 2bike4alzheimer door aan de organisatie.
 • Ieder team heeft minstens één teamcaptain die voor de organisatie van 2bike4alzheimmer te allen tijde aanspreekpunt is;
 • Bij de start en de finish is het verplicht om met het volledige team aanwezig te zijn;
 • Het team vervoert zelf de tandem of fietsen en andere benodigdheden naar de start- en finishlocatie;
 • Teams kunnen een tandem huren via de organisatie. De kosten van de huur en het vervoer naar de start- en finishlocatie en na de finish bedragen € 75,- euro;
 • Bij tandemhuur via de organisatie is het team aansprakelijk voor diefstal van en schade aan de tandem.


Inschrijving en fondsenwerving

 • Inschrijven kan tot vrijdag 1 september 2018;
 • Het inschrijfgeld bedraagt € 25,- per persoon. Hiervoor krijg je een compleet pakket aan begeleiding, faciliteiten, veiligheidshesje, avondmaaltijd en ontbijt;
 • Voorwaarde om definitief deel te kunnen nemen aan 2bike4alzheimer is het werven van minimaal € 1.000,- per team. Deze gelden worden via www.2bike4alzheimer rechtstreeks gestort op de rekening van Alzheimer Nederland;
 • De inschrijving is pas definitief zodra de betaling van het inschrijfgeld middels iDeal voldaan is;
 • Bij aanmelding van het team op www.2bike4alzheimer wordt het inschrijfgeld direct via iDeal voldaan;
 • Indien teams of individuele deelnemers niet meedoen, zich voor het evenement afmelden of om welke reden dan ook gediskwalificeerd worden, wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd. Een deelnemer kan zich wel door een ander laten vervangen, mits dit uiterlijk 17 september 2018 wordt doorgegeven en door de organisatie is bevestigd;
 • Indien teams of individuele deelnemers niet meedoen, zich voor het evenement afmelden of om welke reden dan ook gediskwalificeerd worden, wordt het ingezamelde sponsorgeld niet gerestitueerd aan de donateurs;
 • Deelnemers vergewissen zich ervan dat er geen medische bezwaren zijn voor deelname. De organisatie is gerechtigd een medische verklaring te eisen, en maakt van dit recht gebruik, en deelname te weigeren of deelnemers uit het parcours te nemen;
 • Iedere deelnemer ontvangt automatisch nieuwsbrieven van 2bike4alzheimer en Alzheimer Nederland. Desgewenst kan de deelnemer zich voor de betreffende nieuwsbrief afmelden.
 • Deelnemers rijden de etappes van de route op een tandem of op fietsen zonder motorische ondersteuning, in de volgorde volgens de routebeschrijvingen en routekaart op de website van 2bike4alzheimer. De route is niet gemarkeerd. Deelnemers kunnen de routebeschrijving en de kaart op papier afdrukken, en een GPX-bestand downloaden en installeren op een GPS-navigatieapparaat of navigatie-app. De organisatie kan de route wijzigen voor of tijdens de tocht. Bij onvoorziene omleidingen, versperringen of fouten in de routebeschrijving, routekaart of GPX-bestand zoeken de deelnemers zelf een passende route of volgen ze aanwijzingen op borden of van verkeersregelaars of politie;
 • De aangewezen faciliteiten op de start- en finishlocatie zijn uitsluitend bestemd voor de deelnemers;
 • Voor de deelnemers op de tandems en fietsen is het verplicht een helm te dragen. Tussen zonsondergang en zonsopgang dragen zij een fluorescerend hesje dat zij krijgen van de organisatie. De organisatie kan uit veiligheidsoverwegingen bij overtreding een team uitsluiten van verdere deelname. Bij duisternis en bij slecht zicht overdag is de tandem en/of fietsen aan voor- en achterzijde goed verlicht, hier zijn de teamleden zelf verantwoordelijk voor;
 • De organisatie bepaalt vooraf het tijdstip van vertrek van elk team op basis van de verwachte snelheid van de teams, en de verwachte aankomsttijd bij de finish. Deelnemers zijn minimaal een half uur voor de geplande start aanwezig op de start- en finishlocatie en melden zich bij de organisatie. De teams worden ontvangen bij de finish tussen de tijden die de organisatie vaststelt;
 • De route wordt afgelegd in estafette met twee duo’s per tandem of met twee duo's op fietsen. Teams kunnen zelf bepalen op welke plaatsen en na welke afstanden ze wisselen. Teams melden zich bij terugkeer van elke etappe op de start-finishlocatie en finishen binnen de vastgestelde tijden.


Wat gebeurt er met je geld?
De opbrengst van 2bike4alzheimerkomt ten goede aan Alzheimer Nederland. Met de opbrengst kan Alzheimer Nederland ervoor zorgen dat er meer onderzoek naar de genezing van dementie kan plaats vinden. Want alleen door onderzoek kan dementie ooit voorkomen of genezen worden.

 

Route, milieu en veiligheid

 • De organisatie tracht de route op 400 kilometer te houden. Een afwijking is niet uitgesloten;
 • De definitieve route wordt niet eerder dan 10 september 2017 vastgesteld. Dit i.v.m. met bijvoorbeeld onverwachte werkzaamheden aan wegen. Delen van de conceptroute worden eerder vrijgegeven;
 • De route wordt niet op een afgesloten parcours gereden: deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu;
 • Afval wordt niet op straat gegooid, de organisatie zorgt voor afvalpunten op start- en finishlocatie;
 • De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in;
 • Verantwoordelijkheid voor de veiligheid ligt bij de deelnemers. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers, waarbij de organisatie een beroep doet op het gezond verstand van iedereen;
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk en verzekerd voor schade aangebracht aan derden;
 • De deelnemers dienen zich strikt aan de verkeersregels te houden;
 • Alle verkeersregels zijn van toepassing;
 • Deelnemers moeten de aanwijzingen van de politie en de organisatie te allen tijde opvolgen;
 • Het meerijden op lage snelheid van een volgauto op naastgelegen wegen en fietspaden is verboden. Hierdoor worden niet alleen overige verkeersdeelnemers in gevaar gebracht, maar ook de goede naam van Alzheimer Nederland, dat mogelijk hierop door instanties en media wordt aangesproken;
 • Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten;
 • Verzorging voor de fietsers dient te geschieden op de toegewezen locaties of algemene parkeerplaatsen en mag het overige verkeer niet hinderen.

 

Aansprakelijkheid van 2bike4alzheimer, Alzheimer Nederland organisatoren en vrijwilligers

 • De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van deelnemers en overige bezoekers;
 • Teams en deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor medische verzorging en technische werkzaamheden;
 • De organisatie biedt beperkte technische hulp bij controle, onderhoud en reparaties aan een tandem of fiets. De kosten van materialen bij reparatie zijn voor rekening van het team en de organisatie kan directe betaling bij de reparatie vragen. Indien de tandem is gehuurd via 2bike4alzheimer en reparatie niet mogelijk is, wordt de tandem verder vervoerd door de stichting. Kosten van noodzakelijke reparatie na afloop kunnen in rekening worden gebracht bij het team. Indien een tandem niet kan worden gerepareerd, kan de organisatie een reserve tandem inzetten, zo lang de voorraad strekt. Voor degenen die hun tandem niet via de organisatie hadden gehuurd, kan een direct te betalen van bedrag van 75 euro worden gevraagd;
 • De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of verplaatst moet worden;
 • Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht, artikel 6:75BW) besluiten het evenement af te gelasten, voortijdig te beëindigen of op te schorten. Door het besluit hiertoe ontstaat geen aansprakelijkheid voor de vergoeding van door deelnemer gemaakte kosten in verband met het evenement. Gedoneerde gelden kunnen ook niet teruggevorderd worden;
 • Deelname geschiedt voor eigen risico. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade direct is toe te rekenen aan de organisatie op grond van een onrechtmatige daad (artikel 6:162BW);
 • Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert;
 • Indien organisator, ondanks dat vastgesteld is dat hij niet aansprakelijk is toch besluit deelnemer uit coulance schade te vergoeden, kan dit niet worden gezien als erkenning van aansprakelijkheid /verantwoordelijkheid;
 • Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement;
 • Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement;
 • Deelnemer vrijwaart organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade;
 • Sponsors van het evenement en de gemeenten waarin het evenement plaatsvindt zijn op dezelfde voet als organisator uitgesloten van aansprakelijkheid;
 • Geschillen tussen organisator en deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien een van de beide partijen verklaart dat dit het geval is. Tenzij anders wordt overeengekomen, komen de kosten voor arbitrage voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld.

Vrijwilligers

 • Vrijwilligers bij 2bike4alzheimer ontvangen geen reis-, verblijfs- of telefoonkosten, tenzij door de organisatie met hen anders is afgesproken voordat de kosten gemaakt zijn;
 • Vrijwilligers gaan akkoord dat gebruik gemaakt kan worden van hun afbeelding voor publiciteit voor 2bike4alzheimer, tenzij ze tevoren anders aangeven. Zij krijgen hiervoor geen vergoeding;
 • Het verrichten van taken als vrijwilliger geschiedt volledig op eigen verantwoordelijkheid en risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de vrijwilligers mochten lijden als gevolg van de deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor schadesoorten zoals ten gevolge van letsel of overlijden, en beschadiging, verlies, diefstal en dergelijke van materiaal.

 

Overige regels deelname

 • De minimumleeftijd voor deelname is 18 jaar;
 • Teamleden jonger dan 18 jaar mogen alleen meedoen na schriftelijke toestemming van ouders/voogd en de organisatie en onder verantwoordelijkheid van hun ouders/voogd of door hen aangewezen begeleiders;
 • Deelnemers gaan akkoord met kosteloos gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d voor promotionele doeleinden van de organisatie.

Sponsoren